Rubus, braam

fam. Rosaceae

1a min of meer verbrede gangmijn => 2

1b kleine blaasmijn met een vioolvormige uitsnede van ca. 2 mm: Incurvaria praelatella

1c ondoorzichtige blaasmijn met fijn-gerimpelde epidermis; geen frass in de mijn => 8

1d doorzichtige blaasmijn met gladde epidermis en duidelijke frass => 9

1e vlekmijn => 10

1f gallen etc => 100

2a gang bovenzijdig; geen eischaaltje aan begin van de mijn; larve een made => 3

2b gang voldiep; aan begin van de mijn een eischaaltje zichtbaar; larve met gechitiniseerde kop => 4

3a frass in het begindeel van de mijn in twee rijen korreltjes; larve: achterspiraculum met 3 papillen: Agromyza idaeiana

3b frass vult bijna de gehele begingang; achterspiraculum met 6 papillen: Agromyza sulfuriceps

4a laatste deel van de gang sterk verbreed, soms een secundaire blaas => 5

4b smalle gang van begin tot eind => 6

5a begindeel van de gang sterk gekronkeld; einddeel sterk verbreed, maar geen secundaire blaas: Ectoedemia rubivora

5b begindeel niet gekronkeld, volgt een nerf; einddeel vormt een secundair blaas (niet in de Benelux): Ectoedemia erythrogonella

6a mijn maximaal 3 cm; eerste deel nauw, langs een nerf of de bladrand; tweede deel duidelijk wijder; zeer zeldzame soort: Stigmella poterii

6b mijn > 3 cm => 7

7a gang lang en slank, zich regelmatig oversnijdend; frasslijn draaddun; larve: pronotum zonder veld met stekeltjes; geen levende larven in de periode december-april: Stigmella splendidissimella

7b gang niet zo lang en slank, zich gewoonlijk niet oversnijdend; frasslijn breder; larve: achterrand van pronotum met een band fijne stekeltjes; levende larven ook in december-april: Stigmella aurella

8a mijn 3-4 cm, witig tot lichtbruin, geheel ondoorzichtig, uiteindelijk samengetrokken: Coptotriche marginea

8b mijn groter, bleekgroen, tamelijk ondoorzichtig, vrijwel niet samengetrokken: Coptotriche heinemanni

9a larve: 1e abdominaalsegment ventraal met een bruine vlek; allerlei bramen: Metallus pumilus

9b 1e abdominaalsegment ventraal zonder vlek; op Rubus idaeus: Metallus albipes

10a zak bruin; mondhoek 0°-10°: Coleophora violacea

10b zak meestal wittig; mondhoek 30°-50°: Coleophora potentillae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

103 - Coleoptera

103a Buprestidae: Agrilus cuprescens

103b Curculionidae: Anthonomus rubi

106 - Hymenoptera

106a Argidae: Arge gracilicornis

106b Cynipidae: ? Aulacidea rubi; Diastrophus rubi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Podosphaera aphanis

109b Peronosporaceae: Peronospora rubi

110 - andere veroorzakers

110a Bacteria, Rhizobiaceae: Agrobacterium tumefaciens

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110c Fungi, Venturiaceae: Coleroa chaetomium

110d Phytoplasma: ? op Rubus fruticosus

Rubus, bramble

fam. Rosaceae

1a more or less widenend corridor => 2

1b small blotch with a violin-shaped excision of ca. 2 mm: Incurvaria praelatella

1c opaque blotch with finely wrinkled epidermis; mine without frass => 8

1d transparant blotch with smooth epidermis and ample frass => 9

1e fleck mine => 10

1f galls, etc => 100

2a corridor upper-surface; no egg shell at the begin; larva a maggot => 3

2b corridor full depth; at start of the corridor a shining egg shell visible; larva with chitinised head => 4

3a in the first part of the mine frass in two rows of grains; larva: rear spiraculum with 3 papillae: Agromyza idaeiana

3b frass almost filling the first part of the mine; rear spiraculum with 6 papillae: Agromyza sulfuriceps

4a last stretch of the corridor strongly widened or forming a secondary blotch => 5

4b corridor narrow from start to end => 6

5a first part of the corridor strongly contorted; final part strongly widened, not forming a secondary blotch: Ectoedemia rubivora

5b first part of corridor not contorted, following a vein; final part forming a secondary blotch (not in the Benelux): Ectoedemia erythrogonella

6a mine maximally 3 cm; first part narrow, following a vein or the leaf margin; second half clearly broader; very rare species: Stigmella poterii

6b mine > 3 cm => 7

7a corridor long and slender, regularly crossing itself; fraas line very thin; larva: pronotum without a spinulose field; no living larvae in the period December-April: Stigmella splendidissimella

7b corridor less long and slender, rarely crossing itself; frass line wider; larva: rear margin of pronotum with a finely spinulose band; living larvae also in December-April: Stigmella aurella

8a mine 3-4 cm, whitish to pale brown, completely opaque, finally contracted: Coptotriche marginea

8b mine larger, pale green, less opaque, hardly contracted: Coptotriche heinemanni

9a larva: 1st abdominal segment ventrally with a brown spot; on all sorts of Bramble: Metallus pumilus

9b no spot here; on Rubus idaeus: Metallus albipes

10a case brown; mouth angle 0°-10°: Coleophora violacea

10b case generally whitish; mouth angle 30°-50°: Coleophora potentillae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

103 - Coleoptera

103a Buprestidae: Agrilus cuprescens

103b Curculionidae: Anthonomus rubi

106 - Hymenoptera

106a Argidae: Arge gracilicornis

106b Cynipidae: ? Aulacidea rubi; Diastrophus rubi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Podosphaera aphanis

109b Peronosporaceae: Peronospora rubi

110 - other causers

110a Bacteria, Rhizobiaceae: Agrobacterium tumefaciens

110b Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110c Fungi, Venturiaceae: Coleroa chaetomium

110d Phytoplasma: ? on Rubus fruticosus