Rhamnus*, vuilboom

fam. Rhamnaceae

1a blaasmijn; ovipositieplek (aan de bladrand) bedekt met een glanzend zwart druppeltje opgedroogd secreet: Trachys minutus

1b vlekmijn (lapjeszak) => 2

1c gangmijn of blaasmijn => 3

1d gallen etc => 100

2a de lapjes, waarmee de zak wordt vergroot, worden gesneden uit de bovenepidermis van het blad: Coleophora violacea

2b deze lapjes worden gesneden uit de onderepidermis: Coleophora ahenella

3a op Rh. glandulosa; bandvormige blaasmijn; Canarische Eilanden: Thiodia glandulosana

3b op Rh. crenulata; gangmijn met centrale frasslijn; Canarische Eilanden: Stigmella crenulatae

3c op andere soorten; vasteland van Europa en Middellandse Zee-eilanden => 4

4a mijn begint als een dichtgewonden spiraaltje, of met een aantal halve cirkels (darmachtig gerangschikt) of dichte lussen => 5

4b mijn anders => 7

5a mijn < 1 cm; gangbegin tot een dicht spiraaltje opgewonden; oudere larven leven vrij op het blad: Bucculatrix frangutella

5b mijn groter; gangbegin met een stel halve cirkels; larven mineren hun gehele leven => 6

6a op Rh. alpina, cathartica, pumilis, saxatilis, (Rh. frangula?): Stigmella rhamnella

6b op Rh. alaternus, lycioides, palaestina: Stigmella rhamnophila

7a blaasmijn, al dan niet door een kortere of langere gang voorafgegaan => 8

7b gangmijn, aan het eind weinig of niet verbreed => 12

8a mijn begint bij een glimmend bol eischaaltje; dan een lange gang, uiteindelijk een grote blaasmijn => 9

8b geen eischaaltje te zien; gang kort => 11

9a begingang volgt strikt de bladrand => 6

9b begingang loopt vrij door het blad => 10

10a op Rh. lycioides; west-mediterraan: Stigmella crenulatae

10b op Rh. alaternus; west-mediteraan: Stigmella alaternella

10c op Rh. oleoides, pyrellus; oost-mediterraan: Stigmella pyrellicola

11a larve mineert enkele op elkaar gesponnen bladeren; larve mineert zijn hele leven: Hedma rhamnifoliae

11b de gemineerde bladeren zijn niet opeen gesponnen; oudere larve in een bladrol: Calybites quadrisignella

12a op Rh. catharticus => 13

12b op Rh. alaternus: Bucculatrix alaternella

13a lange, slanke gang; frass groen, later bruin, in boogjes: Stigmella catharticella

13b kort, hoekig gangetje; frass zwart, in brokjes: Bucculatrix rhamniella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia coronata, mesnieriana, sesleriae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Erysiphe divaricata, friesei

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110b onbekende gal (?) op Frangula alnus

>

* incl. Frangula.

Niet in de tabel opgenomen: Lyonetia clerkella; Recurvaria nanella.

Rhamnus*, buckthorn

fam. Rhamnaceae

1a blotch; oviposition site (at the leaf margin) covered by a shining black drop of dried secretion: Trachys minutus

1b fleck mine (lobe case) => 2

1c corridor or blotch => 3

1d galls, etc => 100

2a the lobes used to enlarge the case are cut out of the upper epidermis of the leaf: Coleophora violacea

2b these lobes cut out of the lower epidermis: Coleophora ahenella

3a on Rh. glandulosa; ribbon-like blotch; Canary Islands: Thiodia glandulosana

3b on Rh. crenulata; corridor with a central frass line; Canary Islands: Stigmella crenulatae

3c on other species; European mainland and Mediterranean islands => 4

4a mine begins as a densely wound spiral, or several loops densely arranged intestine-like in semicircles => 5

4b mine different => 7

5a mine < 1 cm; first, largest, part of the corridor in a dense circle; older larvae live free on the leaf: Bucculatrix frangutella

5b mine larger; corridor begins with several semicircles; larve mine all their life => 6

6a on Rh. alpina, cathartica, pumilis, saxatilis, (Rh. frangula?): Stigmella rhamnella

6b on Rh. alaternus, lycioides, palaestina: Stigmella rhamnophila

7a blotch, may be preceded by a short of long corridor => 8

7b corridor, little or not widenend in the end => 12

8a mine begins with a shining globular egg shell; then a long corridor, finally a large blotch => 9

8b no egg shell visible; corridor short => 11

9a initial corridor closely following the leaf margin => 6

9b initial corridor runs freely through the leaf => 10

10a on Rh. lycioides; western mediterranean species: Stigmella crenulatae

10b on Rh. alaternus; western mediterranen species: Stigmella alaternella

10c on Rh. oleoides, pyrellus; eastern mediterranean species: Stigmella pyrellicola

11a larva mines several leaves that are spun on top of each other; larva mines all of its life: Hedma rhamnifoliae

11b the mined leaves are not spun together; older larvae live in a leaf roll: Calybites quadrisignella

12a on Rh. catharticus => 13

12b on Rh. alaternus: Bucculatrix alaternella

13a long, slender, corridor; frass green when fresh, brown later, coiled: Stigmella catharticella

13b short, angular, corridor; frass black, in lumps: Bucculatrix rhamniella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia coronata, mesnieriana, sesleriae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Erysiphe divaricata, friesei

110 - other causers

110a Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

110b unknown gall (?) on Frangula alnus

* incl. Frangula.

Not included in the key: Lyonetia clerkella; Recurvaria nanella.

01/07/2017