Hordeum, gerst

fam. Poaceae

1a larve mineert vanuit een transportabele, slakkenhuisvormige zak en maakt een vlekmijn: Apterona helicinella

1b de larve mineert van binnen uit => 2

1c gallen etc => 100

2a larve met borstpoten een een gechitiniseerde kop => 3

2b larve een pootloze en ogenschijnlijk koploze made => 4

3a grote blaasmijn; larve mineert zijn hele leven in het blad; oostelijk Middellandse Zee-gebied: Syringopais temperatella

3b mijn niet beschreven, waarschijnlijk een klein gangetje dat afdaalt naar de bladbasis; oudere larven leven als stengelboorder; geheel Europa: Ochsenheimeria taurella & urella

4a larve: mandibel met 1 tand; aan begin van de mijn (vaak in de bladschede!) aan de buitenzijde een eischaaltje: Hydrellia griseola

4b mandibel met 2 of meer tanden, geen eischaaltje zichtbaar => 5

5a larve: kopskelet met drie naar achteren wijzende armen; verpopping buiten de mijn => 6 *

5b kopskelet met twee naar achteren wijzende armen; verpopping binnen of buiten de mijn => 13

6a larve: achterspiraculum met 3 papillen die verlengd zijn, en sikkelvormig => 7

6b achterspiracula niet zo afwijkend => 8

7a larve: voorspiraculum met 8 papillen: A. luteitarsis

7b voorspiraculum met 11-14 papillen: A. intermittens

8a larve: ventraal, achter de mandibels een een plek met bestekelde wratjes: A. megalopsis

8b niet zo'n veldje => 9

9a larve: mandibel met 4 tanden: Agromya albipennis

9b mandibel met 3 tanden (achterste duidelijk kleiner dan de voorste twee) => 10

9c mandibel met 2 tanden => 11

10a larve: bovenzijde van het 8e abdominale segment over de hele breedte met fijne stekeltjes bezet; puparium oranje: Agromyza nigrociliata

10b bovenzijde van het 8e abdominale segment alleen aan voor- en chterzijde met fijne stekeltjes bezet; puparium zwart: Agromyza ambigua

11a larve solitair; lichaam aan achterzijde ca. recht afgesneden: Agromyza rondensis

11b larve gregair; lichaam aan achterzijde schuin afgesneden => 12

12a larven in juni en augustus (2 generaties): Agromyza mobilis

12b larven in juli (1 generatie): Agromyza nigrella

13a verpopping buiten de mijn => 14

13b verpopping in de mijn => 17

14a larve en puparium bezet met dwarsrijen lange, stekelachtige papillen => 15

14b larve en puparium zonder zulke stekels => 16

15a larve: voorspiraculum met 5, achterspiraculum met 3-5 papillen: Pseudonapomyza spinosa

15b voorspiraculum met 7-8, achterspiraculum met 7 papillen: Pseudonapomyza atra

16a larve: achterspiraculum met 3 papillen: Liriomyza flaveola & trifolii

16b achterspiraculum met 9 papillen: Liriomyza graminivora

16c de larve van Liriomyza orbona is niet bekend

17a puparium: voor- of achterspiracula prikken door de epidermis naar buiten => 18

17b puparium zonder verbinding met de buitenwereld => 21

18a larve en puparium met sterk verlengde achterspiracula (Dracula-tanden) die in het bladparenchym verankerd zijn: Chromatomyia milii

18b achterspiracula normaal => 19

19a puparium glanzend zwart; achterspiracula prikken naar buiten: Cerodontha muscina

19b puparium oranjebruin; voorspiracula prikken naar buiten => 20

20a puparium eenkleurig oranjebruin; voorspiraculum onduidelijk gegaffeld: Chromatomyia nigra

20b puparium geel tot oranjebruin, met aan buikzijde een donkere lengteband; voorspiraculum knopvormig: Chromatomyia fuscula

21a larve: achterspiraculum met 11-16 papillen; puparium in de bladschede: Cerodontha denticornis

21b achterspiraculum met maximaal 6 papillen; puparium in de bladschijf => 22

22a larve: naar achter wijzende armen van het kopskelet transparant; puparia met spinseldraden in de mijn bevestigd => 23

22b naar achter wijzende armen van het kopskelet grotendeels zwart; puparia los in de mijn => 24

23a larve: de zwarte wratten aan weerszijden an het achterspiraculum klein, zonder wortel: Cerodontha incisa

23b de zwarte wratten aan weerszijden van het achterspiraculum groot, met een diepe wortel: Cerodontha pygmaea

24a puparium: achterspiracula vormen van boven gezien een V: Cerodontha lateralis

24b achterspiracula vormen van boven gezien een U: Cerodontha superciliosa

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Anguina tritici; Ditylenchus dipsaci; Subanguina radicicola

101b Heteroderidae: Heterodera avenae

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla, naasi

102 - Acari

102a Eriophyidae: Abacarus hystrix; Aceria tenuis

108 - brandschimmels

108a Tilletiaceae: Tilletia controversa

108b Ustilaginaceae: Tranzscheliella hypodytes; Ustilago avenae, bullata, hordei, nuda, trebouxii

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

109b Peronosporaceae: Sclerophthora macrospora

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Clavicipitaceae: Claviceps purpurea

* Zie ook de tabel voor gras-bewonende Agromyza-larven.

Niet in de tabel opgenomen: Coleophora perplexella.

Hordeum, barley

fam. Poaceae

1a the larve mines from a transportable, helicoidal case, making fleck mines: Apterona helicinella

1b the larva mines from within => 2

1c gallen etc => 100

2a larva with thoracic feet and a chitinised head => 3

2b larva a feetless and apparently headless maggot => 4

3a large blotch; the larve mines all its life in the blade; eastern Mediterranean: Syringopais temperatella

3b mine undescribed, probably a small gallery, descending into the base of the leaf; older larvae live as stem borers; all Europe: Ochsenheimeria taurella & urella

4a larva: mandible with 1 tooth; at the start of the mine (often in the leaf sheath) at the outside an egg shell: Hydrellia griseola

4b mandible with 2 or more teeth, no egg shell visible => 5

5a larva: cephalic skeleton with three arms pointing rearwards; pupation outside the mine => 6 *

5b cephalic skeleton with two arms pointing rearwards; pupation within or outside the mine => 13

6a larva: rear spiraculum with 3 papillae that are elongated and sigmoid => 7

6b rear spiraculum not that unusual => 8

7a larva: front spiraculum with 8 papillae: A. luteitarsis

7b front spiraculum with 11-14 papillae: A. intermittens

8a larva: ventrally, behind the mandibles, a field with spinulose warts: A. megalopsis

8b no such field => 9

9a larva: mandible with 4 teeth: Agromya albipennis

9b mandible with 3 teeth (basal one smaller than the distal two) => 10

9c mandible with 2 teeth => 11

10a larva: abdomen segment 8 dorsally spinulose over its entire width; puparium orange: Agromyza nigrociliata

10b abdomen segment 8 dorsally spinulose only near the anterior and posterior margin; puparium black: Agromyza ambigua

11a larva solitary; rear end of body cut off at a right angle: Agromyza rondensis

11b larvae communal; rear end of body cut off obliquely => 12

12a larvae in June and August (2 generations): Agromyza mobilis

12b larvae in July (1 generation): Agromyza nigrella

13a pupation outside the mine => 14

13b puparium within the mine => 17

14a larva and puparium set with transverse rows of long spine-like papillae => 15

14b larva and puparium not with such rows of spines => 16

15a larva: anterior spiraculum with 5, posterior one with 3-5 papillae: Pseudonapomyza spinosa

15b 7-8 and 7 papillae, respectively: Pseudonapomyza atra

16a larva: posterior spiraculum with 3 papillae: Liriomyza flaveola & trifolii

16b posterior spiraculum with 9 papillae: Liriomyza graminivora

16c the larva of Liriomyza orbona is not known

17a puparium: front or rear spiracula penetrate the epidermis => 18

17b puparium not connected with the outside world => 21

18a larva and puparium with strongly lengthened, fang-shaped, rear spiracula that are anchored in the leaf parenchyma: Chromatomyia milii

18b rear spiracula normal => 19

19a puparium shining black; rear spiracula penetrate: Cerodontha muscina

19b puparium orange brown; front spiracula penetrate => 20

20a puparium monochromous orange brown; front spiraculum indistinctly bifid: Chromatomyia nigra

20b puparium yellow-orange brown with a darker ventral length band; front spiraculum fist-shaped: Chromatomyia fuscula

21a larva: rear spiraculum with 11-16 papillae; puparium in the leaf sheath: Cerodontha denticornis

21b rear spiraculum with 6 papillae at most; puparium in the blade => 22

22a larva: rearwards pointing arms of the cephalic skeleton colourless, transparant; puparia attached to the inside of the mine with strands of silk => 23

22b rearwards pointing arms almost entirely black; puparia loose in the mine => 24

23a larva: the black warts ot the outside of the rear spiracula small, without a root: Cerodontha incisa

23b these warts large, with a deep root: Cerodontha pygmaea

24a puparium: rear spiracula, seen from above, form a V: Cerodontha lateralis

24b rear spiracula, seen from above, form a U: Cerodontha superciliosa

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Anguina tritici; Ditylenchus dipsaci; Subanguina radicicola

101b Heteroderidae: Heterodera avenae

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla, naasi

102 - Acari

102a Eriophyidae: Abacarus hystrix; Aceria tenuis

108 - smut fungi

108a Tilletiaceae: Tilletia controversa

108b Ustilaginaceae: Tranzscheliella hypodytes; Ustilago avenae, bullata, hordei, nuda, trebouxii

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Blumeria graminis

109b Peronosporaceae: Sclerophthora macrospora

110 - other causers

110a Fungi, Clavicipitaceae: Claviceps purpurea

* See also the key to grass-inhabiting Agromyza-larvae.

Not included in the key: Coleophora perplexella.

20/02/2017