Galeopsis, hennepnetel

fam. Lamiaceae

1a mijn boven- of onderzijdig; frass in twee rijen; larve een made => 2

1b mijn voldiep; frass in een enekele rij; larve met gechitiniseerde kop => 9

1c gallen etc => 100

2a gangmijn van begin tot eind => 3

2b gangmijn, die zich tot een blaas verbreedt => 6

3a eerste deel van de gang in een dichte spiraal; het blad daar vaak verkleurd: Liriomyza eupatorii

3b geen beginspiraal => 4

4a gang veervormig, hoofdas bovenop hoofdnerf: Liriomyza strigata

4b gang niet veervormig, onafhankelijk van de hoofdnerf => 5

5a frass in geïsoleerde wijd uiteen liggende korrels; puparium in de mijn in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

5b frass in sliertjes; verpopping buiten de mijn: Liriomyza bryoniae

6a gang verbreedt zich geleidelijk; blaas meestal bovenop de hoofdnerf: Liriomyza xanthocera

6b overgang van gang naar blaas abrupt; blaas op een willekeurige plek => 7

7a in de begingang vormt de frass een brede groene middenband, met zeer fijne korreltjes langs de randen: Amauromyza labiatarum

7b frass in de vorm van zwarte korrels of draadstukjes langs de gangwand => 8

8a frass in de hele begingang in duidelijke draadstukjes, alternerend langs de wanden: Amauromyza lamii

8b frass in de begingang in kortere, slordig liggende draadstukjes; vooral tegen het einde van de gang in korrels: Amauromyza morionella

9a mijnen klein, van variabele, ondefinieerbare vorm; de oudere larven leven vrij tussen samengesponnen bladeren => 10

9b mijnen niet zo klein, duidelijke gang of blaas; larven mineren levenslang => 11

10a larve: pinacula kleurloos (wel is de basis van de setae zelf zwart): Cnephasia incertana

10b pinacula zwart: Cnephasia stephensiana

11a gangmijn: Apteropeda orbiculata

11b blaasmijn (eventueel met uitlopers): Dibolia cynoglossi en D. depressiuscula

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Diptilomiopidae: Rhyncaphytoptus galeopsidis

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Thamnurgus kaltenbachii

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Napomyza lateralis

104b Cecidomyiidae: Dasineura galeopsis, tetrahit; Mycodiplosis melampsorae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Cryptomyzus galeopsidis

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

108 - brandschimmels

108a Melanotaeniaceae: Melanotaenium jaapi

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Neoërysiphe galeopsidis

109a Peronosporaceae: Peronospora galeopsidis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Didymellaceae: Ascochyta lamiorum

110b Fungi, Mycosphaerellaceae: Ramularia lamii; Septoria galeopsidis

110c Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

Galeopsis, hemp-nettle

fam. Lamiaceae

1a mine upper- or lower-surface; frass in two lines; larva a maggot => 2

1b mine full depth; frass in a single line; larva with chitinised head => 9

1c galls, etc => 100

2a corridor from start to end => 3

2b narrow, hardly widening corridor, suddenly widened into (and often overrun by) a large blotch => 6

3a first part of the corridor in a tight spiral; leaf tissue there often discoloured: Liriomyza eupatorii

3b no spiral => 4

4a corridor pinnately branched, its main branch overlying the midrib: Liriomyza strigata

4b corridor not pinnate, independent from the midrib => 5

5a frass in widely spaced grains; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

5b frass in strings; pupation outside the mine: Liriomyza bryoniae

6a gallery gradually widening into a blotch; blotch usually on top of thr midrib: Liriomyza xanthocera

6b gallery changes abruptly in a blotch, that may be situated anywhere on the leaf => 7

7a frass in the corridor part of the mine in a broad, green central band, with minute black granules at either side: Amauromyza labiatarum

7b frass in black grains and thread fragments => 8

8a frass in the entire corridor in neat thread fragments, alternating along the sides: Amauromyza lamii

8b frass in the corridor in shorter, untidy fragments; towards the end mainly in grains: Amauromyza morionella

9a mines small, variable, of indefinite shape; the older larvae live free among spun leaves => 10

9b mine not remarkably small, gallery or blotch; larvae mine all their life => 11

10a larva: pinacula colourless (the bases of the setae themselves are black) : Cnephasia incertana

10b pinacula black: Cnephasia stephensiana

11a corridor: Apteropeda orbiculata

11b blotch (may have extensions): Dibolia cynoglossi and D. depressiuscula

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: trifolii

101c Meloidogynidae: Meloidogyne hapla

102 - Acari

102a Diptilomiopidae: Rhyncaphytoptus galeopsidis

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Thamnurgus kaltenbachii

104 - Diptera

104a Agromyzidae: Napomyza lateralis

104b Cecidomyiidae: Dasineura galeopsis, tetrahit; Mycodiplosis melampsorae

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Cryptomyzus galeopsidis

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia isiacae

108 - smut fungi

108a Melanotaeniaceae: Melanotaenium jaapi

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Neoërysiphe galeopsidis

109a Peronosporaceae: Peronospora galeopsidis

110 - other causers

110a Fungi, Didymellaceae: Ascochyta lamiorum

110b Fungi, Mycosphaerellaceae: Ramularia lamii; Septoria galeopsidis

110c Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum

21/02/2017