Solanum *, nachtschade

fam. Solanaceae

1a mijn voldiep, zeer transparant; larve met gechitiniseerde kop => 2

1b mijn onder- of bovenzijdig, niet transparant; larve een made => 5

1c gallen etc => 100

2a mijn groot, glashelder, niet geassocieerd met hoofdnerf => 3

2b mijn kleiner, bruinig, vaak langs de hoofdnerf of in een nerfoksel: Scrobipalpa costella

3a larve met rode lengtelijnen: Phthorimaea operculella

3b larve egaal geelgroen => 4

4a op Solanum dulcamara: Acrolepia autumnitella

4b op andere Solanum-soorten: Tuta absoluta

3a eerste mijn, of deel van de mijn, gangvormig met frass in een centrale lijn; latere blaasmijn met weinig frass:

3b eerste (deel van de) mijn niet gangvormig; blaasmijn bevat veel frass:

5a blaasmijn => 6

5b gangmijn => 7

6a eipakket bestaat uit ca 5 eieren: Pegomya hyoscyami

6b eipakket bestaaat uit ca 11 eieren: Pegomya dulcamarae

7a frass in geïsoleerde korrels; verpopping in de mijn, in een, meestal onderzijdige, poppenwieg: Chromatomyia horticola

7b frass in sliertjes of parelsnoertjes; verpopping buiten de mijn => 8

8a gang veervormig vertakt; hoofdas bovenop de hoofdnerf, zijtakken boven dikke zijnerven: Liriomyza strigata

8b gang niet tegelijkertijd veervormig en bovenzijdig; meestal in kassen => 9 **

9a larve: achterspiraculum met 3 papillen => 10

9b achterspiraculum met ≥ 6 papillen => 11

10a gang sterk gekronkeld, bijna een secundaire blaas: Liriomyza trifolii

10b gang slingert los door het blad: Liriomyza sativae

11a mijn meestal in het basale deel van het blad, vaak in contact met de hoofdnerf, vaak tussen twee zijnerven, vaak eerst bovenzijdig, verderop onderzijdig: Liriomyza huidobrensis

11b mijn op een willekeurig deel van de bladschijf, zijnerven overschrijdend; gang vaak aanvankelijk onderzijdig, tenslotte bovenzijdig: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Globodera pallida, rostochiensis

101c Meloidogynidae: Meloidogyne arenaria, chitwoodi, hapla, incognita, javanica, naasi, thamesi

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria kuko, lycopersici; Aculops lycopersici

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis fabae solanella

110 - andere veroorzakers

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Spongospora subterranea

110e Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, endobioticum

* incl. Lycopersicon.

Niet in de tabel opgenomen: Keiferia lycopersicella; Scrobipalpa ergasima.

** Voor het met volledige zekerheid determineren van deze vier, vaak zeer schadelijke soorten, is kweken of een moleculaire aanpak noodzakelijk.

Solanum *, nightshade

fam. Solanaceae

1a mine full depth; larva with chitinised head => 2

1b mine uppper- or lower-surface, not transparant; larva a maggot => 5

1c galls, etc => 100

2a mine large, very transparant, not associated with the midrib => 3

2b mine smaller, brownish-opaque, often following the midrib or in a vein axil: Scrobipalpa costella

3a larva with red length lines: Phthorimaea operculella

3b larva pale yellowish green => 4

4a on Solanum dulcamara: Acrolepia autumnitella

4b on other Solanum species: Tuta absoluta

5a blotch mine => 6

5b corridor mine => 7

6a clutch size about 5: Pegomya hyoscyami

6b clutch about 11: Pegomya dulcamarae

7a frass in discrete grains; puparium in the mine, in a, usually lower-surface, pupal chamber: Chromatomyia horticola

7b frass in strings or pearl chains; pupation outside the mine => 8

8a upper-surface pinnately branched corridor, main branches overlying the major veins: Liriomyza strigata

8b corridor not pinnate and upper-surace at the same time; mostly in greenhouses => 9 **

9a larva: rear spiraculum wit 3 papillae => 10

9brear spiraculum wit ≥ 6 papillae => 11

10a corridor contorted, almost a secondary blotch: Liriomyza trifolii

10b corridor winds loosely through the blade: Liriomyza sativae

11a mine mostly in the basal part of the leaf, often in contact with the midrib, frequently between two veins; usually beginning upper-surface, becoming lower-surface further on: Liriomyza huidobrensis

11b mine randomly positioned, often crossing a vein; usually initially lower-surface, but upper-surface in the end: Liriomyza bryoniae

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

101b Heteroderidae: Globodera pallida, rostochiensis

101c Meloidogynidae: Meloidogyne arenaria, chitwoodi, hapla, incognita, javanica, naasi, thamesi

102 - Acari

102a Eriophyidae: Aceria kuko, lycopersici; Aculops lycopersici

105 - Hemiptera

105a Aphididae: Aphis fabae solanella

110 - other causera

110c Fungi, Plasmodiophoraceae: Spongospora subterranea

110e Fungi, Synchytriaceae: Synchytrium aureum, endobioticum

* incl. Lycopersicon.

Not included in the key: Keiferia lycopersicella; Scrobipalpa ergasima.

** for a positive identification of these four, often very noxious species, rearing or molecular techniques may be necessary.

30/05/2017