Amelanchier, krentenboompje

fam. Rosaceae

1a mijn in afgevallen bladeren: Neocoenorrhinus pauxillus

1b vlekmijn => 2

1c blaasmijn, zonder spoor van een begingang => 4

1d gangmijn, eventueel uiteindelijk tot een blaas verwijd => 5

1d vouwmijn => 12

1e gallen etc => 100

2a zak ≥ 8 mm lang, bijna recht op het blad staand: Coleophora hemerobiella

2b zak ≤ ca 6 mm, schuin op het blad staand => 3

3a zak gelig tot grijzig, zeer gewone soort in heel Europa: Coleophora serratella

3b zak zwartig, uiteinde roodachtig; soort uit Centraal- en Zuidoost- Europa: Coleophora kroneella

4a mijn kein, peervormig, met vooral in het oudste deel veel zwartbruine frass; larve ovaal, pootloos: Rhamphus oxyanthae

4b mijn cirkelrond, met roodbruine frass in concentrische bogen; larve een duidelijke rups: Leucoptera malifoliella

5a gang zeer onregelmatig, zonder frass: Recurvaria nanella

5b gang veel strakker, met duidelijke hoeveelheden frass => 6

6a gang < 1 cm, meestal in een nerfoksel, met veel frass dat het begindeel van de gang geheel vult: Bucculatrix bechsteinella

6b gang langer, met naar verhouding minder frass => 7

7a bij begin van de gang geen eischaaltje zichtbaar; gang lang en slank, aan het eind niet verwijd, kan de hoofdnerf oversteken: Lyonetia clerkella

7b gang begint bij een glimmend eischaaltje; gang meestal korter, aan het eind vaak min of meer verwijd, vrijwel nooit de hoofdnerf snijdend => 8

8a gang eindigt in een bijna cirkelronde blaas: Stigmella sorbi

8b gang aan het eind hooguit zwak verbreed, of een secundaire blaas vormend => 9

9a frass grotendeels in boogjes: Stigmella oxyacanthella

9b frass lineair of verspreid => 10

10a gang aan het eind vrijwel niet verbreed: Stigmella magdalenae

10b eind van de gang duidelijk verbreed => 11

11a frass vult ongeveer 1/3 van de gang: Stigmella mespilicola

11b frass vult meer dan 1/2 van de gang: Stigmella hybnerella

12a mijn klein, onderepidermis niet geplooid; larve verlaat spoedig de mijn en leeft daarna onder een omgeslagen bladrand: Parornix anguliferella

12b mijn groter, met één zware, of verscheidene zwakke plooitjes; verpopping in de mijn => 13

13a mijn bovenzijdig: Phyllonorycter corylifoliella

13b mijn onderzijdig => 14

14a onderepidermis met één sterke plooi => 15

14b onderepidermis met een aantal zwakke plooitjes => 16

15a pop: de basis van het binnenste paar cremasterdoorns valt juist binnen die van het buitenste: Phyllonorycter cydoniella

15b de basis van het binnenste paar overlapt deels met die van het buitenste paar: Phyllonorycter blancardella

16a mijn 14-16 mm lang: Phyllonorycter deschkai

16b mijn 20-32 mm lang: Phyllonorycter mespilella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Eriophyes amelancheus, aroniae, pyri

104 - Diptera

104a Tephritidae: Anomoia purmunda

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium amelanchieris, clavariiforme

107b Uropyxidaceae: Ochropsora ariae

109 - echte en valse meeldauwen

109a Erysiphaceae: Phyllactinia mali; Podosphaera amelanchieris

110 - andere veroorzakers

110a Plantae, Santalaceae: Viscum album

Amelanchier, juneberry

fam. Rosaceae

1a mine in fallen leaves: Neocoenorrhinus pauxillus

1b fleck mine => 2

1c blotch, without a trce of a preceding corridor => 4

1d corridor, may be widened at the end => 5

1d tentiform mine => 12

1e galls, etc => 100

2a case ≥ 8 mm long; almost perpendicular to the leaf surface: Coleophora hemerobiella

2b case ≤ 6 mm, obliquely on the leaf => 3

3a case yelowish to greyish, very common throughout Europe: Coleophora serratella

3b case blackish, the end reddish; species of central and outheastern Europe: Coleophora kroneella

4a mine small, pear-shaped, especially in the oldest part much blackish brown frass; larva oval, legless: Rhamphus oxyanthae

4b mine circular with redddish brown frass in concentric arcs; larva an obvious caterpillar: Leucoptera malifoliella

5a corridor very irregular, without frass: Recurvaria nanella

5b corridor regular, with obvious amounts of frass => 6

6a corridor < 1 cm, usually in a vein axil, with much frass that almost fills the entire first part of the corridor: Bucculatrix bechsteinella

6b corridor longer, with proportionally less frass => 7

7a no egg shell visible where the corridor starts; corridor long and slender, not widenend in the end, may cross the midrib: Lyonetia clerkella

7b at the start of the corridor a shining egg shell; corridor usually shorter, often more or less widened in the end, almost never crossing the midrib => 8

8a corridor ends in an almost circular blotch: Stigmella sorbi

8b corridor either only weakly widened in the end, or forming a secondary blotch there => 9

9a most of the frass coiled: Stigmella oxyacanthella

9b all frass linear or dispersed => 10

10a corridor almost not widened in the end: Stigmella magdalenae

10b corridor clearly widened in the end => 11

11a frass occupies about 1/3 of the width of the corridor: Stigmella mespilicola

11b frass occupies at least 1/2 of the corridor widt: Stigmella hybnerella

12a mine small, no folds in lower epidermis; the larva soon leaves the mine and continues feeding in a folded leaf margin: Parornix anguliferella

12b mine larger, with one strong or several weak folds; pupation within the mine => 13

13a mine upper-surface: Phyllonorycter corylifoliella

13b mine lower-surface => 14

14a lower epidermis with one strong fold => 15

14b lower epidermis with everal weak folds => 16

15a pupa: the bases of the inner pair of cremaster spines just fall within the bases of the spines of the outer pair: Phyllonorycter cydoniella

15b the bases of the inner pair partly overlap with the bases of the outer pair: Phyllonorycter blancardella

16a mine 14-16 mm long: Phyllonorycter deschkai

16b mine 20-32 mm long: Phyllonorycter mespilella

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

102 - Acari

102a Eriophyidae: Eriophyes amelancheus, aroniae, pyri

104 - Diptera

104a Tephritidae: Anomoia purmunda

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Gymnosporangium amelanchieris, clavariiforme

107b Uropyxidaceae: Ochropsora ariae

109 - powdery and downy mildews

109a Erysiphaceae: Phyllactinia mali; Podosphaera amelanchieris

110 - other causers

110a Plantae, Santalaceae: Viscum album