Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn Onderzijdige vouwmijn, gewoonlijk tussen twee zijnerven, zonder duidelijke plooien (Triberti, 2007a).

mine Lower-surface tentiform mine, usually between two side veins, without clear folds (Triberti, 2007a).

waardplanten Op allerlei gekweekte Prunus-soorten; in het wild op Prunus cerasifera, cerasus, fruticosa, mahaleb, tenella; zelden P. spinosa. Waar Malus-soorten aangeplant zijn in de nabijheid van Prunus treedt de soort ook op appel op (Tribert, 2007a).

hostplants On a variety of cultivated Prunus species; in the wild on Prunus cerasifera, fruticosa, mahaleb; rarely P. spinosa. Where Malus species grow in proximity of cultived Prunus, mines may occur also on Apple (Tribert, 2007a).

fenologie In Engeland twee generaties, in België misschien wel drie (Chris Snyers, in litt.). De larve overwintert in de mijn en verpopt zich pas in het voorjaar (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

phenology In the UK in two generations, perhaps three in Belgium (Chris Snyers, in litt.). The larva hibernates in the mine and pupates only in spring (Emmet, Watkinson & Wilson, 1985a).

BENELUX. Op grond van waarnemingen van mijnen op Prunus avium en cerasus op een aantal plaatsen in Nederland (Noctua, 2007) is het waarschijnlijk dat deze soort in elk geval in Nederland voorkomt.

BENELUX Based on observations of mines on Prunus avium and cerasus at a number of localities in the Netherlands (Noctua, 2007) it may be assumed that the species is present at least in the Netherlands.

verspreiding binnen Europa Heel Europe behalve het noorden van Scandinavië (Triberti, 2007a).

distribution within Europe Entire Europe except the north of Scandinavia (Triberti, 2007a).

larve Uitvoerige beschreven door Cravedi (1992a).

larva Extensively described by Cravedi (1992a).

pop Randen van het frontaal aanhangsel recht. Achterrand van het cremaster recht tot bol (Triberti, 2007a).

pupa Margins of frontal appendage straight. Rear margin of cremaster straigt to convex (Triberti, 2007a).

synoniemen Phyllonorycter persicella (Steudel, 1882); Ph. mahalebella (Mühlig, 1863).

synonyms Phyllonorycter persicella (Steudel, 1882); Ph. mahalebella (Mühlig, 1863).

opmerkingen Tot de revisie door Triberti (2007a) was het onderscheid tussen Ph. cerasicolella en spinicolella onduidelijk. Sommige auteurs, waaronder de verantwoordelijke referenten van de Fauna Europaea (2007) waren van mening dat de twee synoniem waren.

notes Until the revision by Triberti (2007a) the distinction between P. cerasicolella and spinicolella was quite unclear. Several authors, including the ones responsible for the relevant part of the Fauna Europaea (2007) considered the two synonym.

literatuur

references

Bengtsson & Johansson (2011a), Buhr (1936a, 1964a), Buszko (1992b), Cravedi (1992a), Deutschmann (2008a), Drăghia (1982a), Emmet, Watkinson & Wilson (1985a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Grabe (1955a), Gregor & Patočka (2001a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a, 1963a), Huber (1969a), Huemer (1988a, 2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Huisman & Koster (1996a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1950c), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kvičala (1938a), Lhomme (1934c), Maček (1999a), Nel & Varenne (2014a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1941a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Starý (1930a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981), Tourlan (1980a), Triberti (2007a), Yefremova & Kravchenko (2015a).

16/01/2017