Caloptilia jurateae Bengtsson, 2010

Lepidoptera, Gracillariidae

mijn De jonge larve maakt een epidermaal gangetje. Vrij spoedig leeft de larve vrij in een naar beneden omgerolde bladrol; waarschijnlijk worden drie van zulke bladrollen gemaakt, oplopend in grootte. de laatste neemt een hele bladslip in beslag. Verpopping waarschijnlijk in de grond.

mine The young larva makes an epidermal gallery. Rather soon the larve lives free in a dowwards rolled leaf rol; probably three rolls are made of increasing size, the largest occupying an entire leaf segment. Pupation probably in the soil.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monophaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer platanoides.

Voorzover thans bekend is komt de soort niet op andere esdoorn voor.

As gas as known presently, no other Acer has been seen as a hostplant.

fenologie Larven in juni-juli; overwintering als imago.

phenology Larvae in June-July; hibernation in the adult stage.

verspreiding binnen Europa Zweden en Noorwegen.

distribution within Europe Sweden and Norway.

opmerkingen De soort is zeer nauw verwant met C. semifascia; uiterlijk, en zelfs aan het DNA-profiel zijn deze twee dubbel-soorten niet van elkaar te onderscheiden.

notes The species is most closely related to C. semifascia; on external characters, and even on their DNA profile, the two sibbling species cannot be told apart.

literatuur

references

Bengtsson (2010b), Bengtsson & Johansson (2011a), De Prins (2010b, 2011a).

06/04/2017