Bucculatrix rhamniella Herrich-Schäffer, 1855

Lepidoptera, Bucculatricidae

Rhamnus catharticus, Polen, Zbocza Plutowskie Reserve (UTM CE20), herbarium-materiaal; © Jaroslaw Buszko

Bucculatrix rhamniella: mines on Rhamnus catharticus

Rhamnus catharticus, Poland, Zbocza Plutowskie Reserve (UTM CE20), herbarium specimens; © Jaroslaw Buszko

vergroot en in doorvallend licht

Bucculatrix rhamniella: mines on Rhamnus catharticus

enlanged and lighted from behind

mijn Ovipositie aan de bladonderzijde, dichtbij een dikke nerf. Vandaar loopt een zeer slank gangetje van ca 3 cm, meestal en eindweegs de nerf volgend, in de richting van de bladrand.De larve verlaat de mijn via een halvemaanvormige opening in de onderepidermis, een slanke lege larvekamer achterlatend. Latere larvestadia veroorzaken venstervraat.

mine Oviposition at the leaf underside, close to a thick vein. From there arans a vey slender corridor of about 3 cm runs in the direction of the leaf margin, usually for some distance following the vein. The larve leaves its mine through a crescent-shaped opening in the lower epidermis, leaving a slender vacated larval chamber. Later larval stages cause window feeding.

waardplanten: Rhamnaceae, nauw monofaag

hostplants: Rhamnaceae, narrowly monophagous

Rhamnus cathartica, pumilis.

fenologie Larven beginnen te mineren omstreeks midden juli (Buszko, 1992a). Meestal twee generaties; overwintering als pop (Patočka, 1996a).

phenology Larvae start to mine around mid July (Buszko, 1992a). Generally bivoltine; hibernation as pupa (Patočka, 1996a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Phegea, 2007).

NE Niet waargenomen; zie de opmerking hieronder.

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2007).

BENELUX

BE not recorded (Phegea, 2007).

NE Not recorded; see the note below.

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2007).

verspreiding binnen Europa Polen, Baltische Staten, Hongarijë, Roemenë (Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Poland, Baltic States, Hungary, Romania (Fauna Europaea, 2007).

larve Buszko (1992a).

larva Buszko (1992a).

pop Beschreven door Buszko (1992a), Patočka (1996a) en Patočka & Turčáni (2005a).

pupa Described by Buszko (1992a), Patočka (1996a), and Patočka & Turčáni (2005a).

opmerkingen Een enkele mijn, afkomstig uit Nederland, die aan deze soort werd toegeschreven bleek uiteindelijk toch een sterk afwijkende mijn te zijn van B. frangutella. Dank aan Dr Buszko voor de determinatie.

notes A single mine, originating from the Netherlands that was attributed to to this species in the end turned out to be a very anomalous mine of B. frangutella. Dr. Buskzo is thanked for the identification.

literatuur

references

Buszko (1992a,b), Hering (1957a), Patočka (1996a), Patočka & Turčáni (2005a), Szőcs (1977a).

07/01/2013