Bucculatrix ainsliella Murtfeldt, 1905

Lepidoptera, Bucculatricidae

Quercus rubra, Wezep; © Erik van Nieukerken

Bucculatrix ainsliella mines

Quercus rubra, Wezep; © Erik van Nieukerken

detail

Bucculatrix ainsliella mine

detail

mijn Heel klein, voldiep, gangmijntje, vaak in een nerfoksel, afgezien van de larvekamer vrijwel geheel gevuld met zwartbruine frass. De mijn begint bij een iriserend eischaaltje naast een dikke nerf. Oudere larven leven vrij op blad, en veroorzaken venstervraat.

De mijntjes zijn gewoonlijk iets langer en losser dan die van Bucculatrix ulmella, die op dezelfde waardplant kan voorkomen, maar voor een zekere determinatie moeten vrijlevende larven worden gezocht.

mine Tiny, full depth gallery, often in a vein axil, apart from the larval chamber almost completely filled with blackish brown frass. The mine starts at an iridescent egg shell next to a thick vein. Older larvae live free on the leaf, causing window feeding.

The mines often are a bit longer and less compact than those of Bucculatrix ulmella, that can live on the same hostplant, but for a certain identification free living larvae must be looked for.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus rubra.

In Noord-Amarika ook op andere Red oaks.

In North America also on other Red oaks.

fenologie Vrijlevende larven in Nederland waargenomen in begin juli.

phenology Free living larvae found in the Netherlands in early July.

BENELUX

BE waargenomen (van Niekerken ea, 2012a).

NE waargenomen (van Nieukerken & Doorenweerd, 20011a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (van Nieukerken ao, 2012a).

NE recorded (van Nieukerken & Doorenweerd, 20011a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Noord-Amerikaanse soort, in 2011 ontdekt op verscheidene plaatsen in Nederland en België; waarschijnlijk ook in Duitsland.

distribution within Europe North American species, discoved in 2011 at several localities in the Netherlands and Belgium; probably also in Germany.

opmerkingen In Noord-Amerika een plaag in de bosbouw; hoe de uitbreiding van de soort in Europa zich zal ontwikkelen is een open vraag.

notes In North America a forest pest; how the expansion of the species in Europe will develop is an open question.

literatuur

references

De Prins & Steeman (2013a), van Nieukerken & Doorenweerd (20011a), van Nieukerken, Doorenweerd, Ellis, Huisman, Koster, Mey, Muus &l Schreurs (2012a).

11/09/2016