Heterarthrus cuneifrons Altenhofer & Zombori, 1987

Hymenoptera, Tenthredinidae

Acer pseudoplatanus, Baarschot

Heterarthrus cuneifrons mine

Acer pseudoplatanus, Baarschot

mijn in doorzicht; de larve was gewoonlijk uitgesproken traag, maar de sterke belichting van de scanner lokte heftige bewegingen uit, met vreemde kleuren als gevolg.

mine in transparancy; the larve used to be quite sluggish, but the strong light of the scanner made it move violently, resulting in bizarre colours.

larve in bijna uitgevallen cocon

Heterarthrus cuneifrons cocoon

larva in almost finalised cocoon

Acer pseudoplatanus, België, Antwerpen; © Chris Snyers.

Heterarthrus cuneifrons mine

Acer pseudoplatanus, België, Antwerpen; © Chris Snyers

Acer pseudoplatanus, België, prov. Oost-Vlaanderen, Volkegembos ~ Bos t’Ename © Carina Van Steenwinkel: twee jonge mijnen, elk met twee larven ....

Heterarthrus cuneifrons: occupied mines on Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, Belgium, prov. East-Flanders, Volkegembos ~ Bos t’Ename © Carina Van Steenwinkel: two young mines, each with two larvae ...

... enkele dagen later

Heterarthrus cuneifrons: occupied mine on Acer pseudoplatanus

... some days later

een abnormale situatie: de uitsneden zijn gereed, maar eronder is geen cocon gemaakt; de mijn was verlaten.

Heterarthrus cuneifrons: excisions

an abnormal situation: the excisions are completed, by no cocoons haven been made below; the mine was vacated.

mijn Een grote vrijwel voldiepe blaasmijn, zonder duidelijke begingang. De mijn begint in het centrum van de bladschijf; door samenvloeien van mijnen kunnen verscheidene larven tesamen voorkomen. De volgroeide larva maakt een schijfvormige cocon vastgemaakt aan de bovenepidermis. Tevoren is een cirkelcormige snede in de bovenepidermis geknipt, waardoor de cocon met een schijf bovenepidermis uit het blad valt.

mine A large, practically full depth blotch without an apparent initial corridor, starting in the centre of a leaf. By fusion of mines several larvae may occur together. The full grown larve makes a circular cocoon, attached to upper epidermis. Before that a circular cut has been made in the upper epidermis. The completed cocoon falls out of the mine together with the disk of upper epidermis.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer pseudoplatanus.

fenologie Larven gevonden in de eerste helft van juni; de cocon werd een week later gevormd.

phenology Larvae were found in the first half of June; the cocoon was made one week later.

BENELUX

BE in 2007 door Paul Fontaine gevonden in het Forêt des Soignes bij Brussel.

NE waargenomen (Ellis, 2006).

LUX niet waargenomen.

BENELUX

BE found in 2007 by Paul Fontaine in the Forêt des Soignes near Brussels.

NE recorded (Ellis, 2006).

LUX not recorded.

verspreiding binnen Europa Beschreven uit Neder-Oostenrijk; kort daarna gevonden in Engeland. In 2013 daar plaatselijk talrijk (Homan, 2014a).

distribution within Europe Described from Lower Austria; found not much later in Britain. Locally common there in 2013 (Homan, 2014a).

synoniemen Liston (1995a) synonymiseerde deze soort met H. wuestnei (Konow, 1905), maar dit is door Dathe, Taeger & Blank (2001a) teruggedraaid.

synonyms Liston (1995a) stated that the valid name for this species was H. wuestnei (Konow, 1905), but this was redressed by Dathe, Taeger & Blank (2001a).

opmerkingen Chris Snyers bemerkte dat regelmatig mijnen met twee larven worden aangetroffen. Zoals zijn foto laat zien zijn ze het resultaat van twee onafhankelijke oviposities, een paar mm uiteen.

notes Chris Snyers discovered that regularly mines are found with two larvae. As is shown in his picture they are the result of two independent ovipositions, a few mm apart.

literatuur

references

Altenhofer (1980a, 2003a), Altenhofer, Hellrigl & Mörl (2001a), Altenhofer & Zombori (1987a), Boevé ao (2009a), Dathe, Taeger & Blank (2001a), Homan (2014a), Liston (1995b), Liston & Blank (2006a), Pschorn-Walcher & Altenhofer (2000a), Späth & Liston (2003a), Taeger, Blank & Liston (2006a), Taeger ao (1998a).

10/06/2015