Phytomyza fulgens Hendel, 1920

Diptera, Agromyzidae

Clematis vitalba, België, Viroinval

16114_01

Clematis vitalba, Belgium, Viroinval

mijn in detail

16114_01

mine in detail

nog een mijn

16114_03

another mine

mijn Gangmijn; de gang begint met een onderzijdig spiraaltje of vlekje. Het bovenzijdige gangdeel dat daarop volgt heeft onregelmatig uitgevreten gangwanden, en frass in lange parelsnoertjes. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor mine; the corridor begins with a lower-surface spiral or patch. The upper-surface corridor that follows has very irregular sides, and frass in long pearl chains. Pupation outside the mine.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Clematis flammula, recta, vitalba.

fenologie Volgens Hering (1957a) is de mijn gevonden tussen october en december, maar in 1955(a) verrmeldt hij larvenmateriaal uit eind mei. Robbins (1995a) zegt dat de soort in Engeland twee generaties heeft, in zomer en late herfst. Mijnen, die ik eind september in Zuid-België vond waren, op één dode larve na, alle verlaten.

phenology According to Hering (1957a) mines are found betweeen October and December, but in 1955(a) he mentions larval material from end May. Robbins (1995a) states that in the UK the species has a generation in summer and another one in late autumn. The mines that I myself found in the south of Belgium end September were vacated, only one still containing a dead larva.

BENELUX

BE waargenomen (Ellis: Viroinval).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (Ellis: Viroinval).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Engeland, Duitsland, Oostenrijk (Fauna Europaea, 2008); ook Slovenië (Maček, 1999a). Een foto van de mijn van Phytomyza vitalbae in Popescu-Gorj & Drăghia (1966a) uit Roemenië doet sterk denken aan fulgens.

distribution within Europe UK, Germany, Austria (Fauna Europaea, 2008); also Slovenia (Maček, 1999a). A picture of the mine of Phytomyza vitalbae in Popescu-Gorj & Drăghia (1966a) from Roumania probably refers to fulgens.

literatuur

references

Ahr (1966a), Beiger (1979a), Beri (1971e), Hering (1955a, 1957a), Maček (1999a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), Robbins (1991a), Spencer (1954a, 1972a), von Tschirnhaus (1999a), Utech (1962a).

18/12/2011