Pseudomijnen / Pseudomines

In het veld is het niet altijd eenvoudig om een mijn te onderscheiden van andere beschadigingen van een blad. Er bestaat een grote variatie in zulke 'pseudomijnen', maar twee typen zij vrij makkelijk te herkennen.

In the field it sometimes is not easy at all to distinguish real mines from other damage to the leaves. The variation in these 'pseudomines' is endless, but two types can fairly easily be singled out.

venstervraat

Venstervraat ontstaat doordat een larve het blad aan één zijde (meestal de onderzijde) vrijwel geheel wegvreet en alleen de epidermis van de andere zijde laat staan. Het resultaat kan bedriegelijk sterk lijken op een mijn, maar is geen mijn omdat de larve geheel vrij op het blad zit. Vaak moet de loupe er aan te pas komen om vast te stellen dat eventuele frasskorrels die onder aan de bovenepidermis kleven niet door de onderepidermis bedekt zijn.

Venstervraat is doorzichtiger dan de doorzichtigste blaasmijn, en meestal ook onregelmatiger begrensd. Op de grens blad-"mijn" is aan de vraatzijde een hoogteverschil te zien, ter dikte van het blad.

window feeding

Window feeding means that a larva has been eating away all leaf tissue at one side of the leaf (generally the lower), leaving only the epidermis of the other side. The result may strongly resemble a mine. It isn't a mine, though, because the larva is, or was, feeding freely on the leaf. Often the loupe is needed to ascertain that grains of frass that may be visible are free at one side, not fixed between two layers of epidermis.

Window feeding is more transparant than the clearest full depth mine, and mostly more irregular in shape. On the border leaf-"mine" a height difference is visible, a miniature bank, as high as the leaf is thick.

venstervraat op eenjarig bingelkruid

-0031

window feeding on Annual Mercury

bladvlekken

Bladvlekken worden veroorzaakt door parasitaire schimmels. In de vlek zelf is het plantenweefsel afgestorven, en hier ontwikkelen zich de schimmelsporen. Rondom de eigenlijke vlek is het plantenweefsel nog niet dood, maar wel necrotisch tengevolge van het gif dat door de schimmel wordt geproduceerd. Dit necrotische bladweefsel heeft allerlei tinten geel, oranje tot rood. Zo'n zone van herfstkleuren komt rondom een mijn nooit voor: de mineerder eet gezond bladweefsel.

leaf spots

Leaf spots are caused by parasitic fungi. In the spot itself the leaf tissue has died already; here the fungus develops and may produce its spores. Around the spot the leaf tissue is not yet dead, but it is already necrotic due to fungal toxins that diffuse out from the spot. The necrotic tissue takes different shades of yellow, orange, or red. Such autumn colours are never found bordering a real mine: the mining larva eats healthy plant tissue.

bladvlekken op kompassla

-0037

leaf spot on Prickly Lettuce

modif. 3.ix.2007