Plaats in het blad / Location in the leaf

De plaats van de mijn in de bladschijf wordt natuurlijk in de eerste plaats bepaald door het ei-leggedrag van het volwassen wijfje. De plaats waar het ei wordt afgezet is in veel gevallen heel constant. Vaak is dit bij de bladrand of onmiddellijk naast een zware nerf. Minder vaak wordt het ei afgezet in een nerfoksel of zomaar ergens op de bladschijf.

Bij Nepticulidae (dwergmotjes) is het vaak (maar niet altijd!) een soortskenmerk of het ei aan de boven-, of de onderzijde van het blad is afgezet.

Obviously, the position of the mine in the leaf blade is primarily determined by the oviposition behaviour of the female insect. The oviposiiton site is quite constant in many cases. Often it is the leaf margin, or the egg is placed immediately next to the midrib. Less often the oviposition site is in a vein axil or just someplace on the blade.

In Nepticulidae it often (but not always!) is a reliable diagnostic character wether the egg is placed on the upper or the lower surface of the leaf.

bladwespen

Een aantal bladwespen zet hun eieren af precies in de bladrand. Daaronder zijn er soorten met een grote kieskeurigheid. Heterarthrus nemoratus zet de eieren af in de tanden van de bladrand ongeveer halverwege het blad. De oudste delen van de mijn kleuren bij deze soort diep wijnrood, waardoor de ontwikkeling van de mijn goed te reconstrueren is.

sawflies

A number of sawfly species oviposit exactly on the leaf margin. Among them are species that are quite stereotyped. Heterarthrus nemoratus places its egg on the leaf margin, about halfway the leaf. In the species the oldest parts of the mine turn wine red, making it easy to reconstruct the development of the mine..

Heterarthrus nemoratus op berk

Heterarthrus nemoratus

Heterarthrus nemoratus on Birch

Heterarthrus microcephalus zet de eieren uitsluitend af in de uiterste bladtop (Altenhofer, 1980b).

Heterarthrus microcephalus places its eggs exclusively on the extreme tip of the leaf (Altenhofer, 1980b)

Heterarthrus microcephalus op amandelwilg

8417

Heterarthrus microcephalus on Almond Willow

spits

Trachys minutus is niet zo erg precies wat zijn waardplant betreft, maar het ei wordt onveranderlijk afgezet in een spits deel van het blad: de top, de top van heen bladlob, of een bladrandtand.

acute

Trachys minutus is quite catholic in its hostplant selection, but oviposition invariably is on top of something acute: the tip of a leaf, or of a leaf lobe, or of a leaf margin tooth.

Trachys minutus op iep; ovipostie (het zwarte druppeltje) op een bladrand-top

8638

Trachys minutus on Elm: oviposition (the black drop) on the tip of a leaf margin tooth

beginnen als boorder

Het eerste deel van de mijn kan zich ook bevinden binnen de bladsteel of de hoofdnerf; de larve is in dat stadium eigenlijk geen mineerder maar een boorder. Op zeker moment begint de larve dan een blaas of gang te maken in de bladschijf. Gewoonlijk trekt de larve zich tijdens vreetpauzes of bij gevaar terug in de beschutting van de boorgang.

a boring start

The first part of the mine may also be hidden within the petiole or the midrib; the larva in that stage lives a borer, rather than as a miner. At a given moment the larva starts making excursions into the leaf blade. Generally during feeding pauzes of when danger threatens the larva retreats into the safety of the initial corridor.

Ectoedmia hannoverella op canadapopulier

11636

Ectoedmia hannoverella on Black Italian Poplar

Verscheidene Ophiomyia-soorten leven als larve in de holle hoofdnerf van de Liguleae ('gele composieten'). Van daar uit maken ze brede, lobbige gangen in de bladschijf.

Several Ophiomyia-species lave als larvae in the hollow midrib of Liguleae ('yellow composites'). From there they make broad, lobe-like corridors into the leaf.

Ophiomyia pulicaria op paardenbloem

8774

Ophiomyia pulicaria on Dandelion

geljkend

Ook voor plaats en vorm van de mijn van Liriomyza strigata is de hoofdnerf bepalend. Maar in tegenstelling tot bij Ophiomyia leeft de larve niet in, maar bovenop de hoofdnerf. Hij kan zich niet terugtrekken in de holle nerf. Mede daardoor bevatten de zijtakken van L. strigata een normale hoeveelheid frass, terwijl bij Ophiomyia bijna alle frass in de hoofdnerf wordt gedeponeerd (aan de uiterste basis, op de grens tussen stengel en blad.)

similar

Also for Liriomyza strigata is the midrib decisive for shape and position of the mine. But in contrast to Ophiomyia this larve lives on top of the midrib, not within it. He is not able to withdraw into the hollow vein. Mainly because of that, the lateral veins of the mine of L. strigata contain a normal amount of frass, while in Ophiomyia almost all frass is deposited in the midrib (in the very base, at the border between leaf and stem.)

Liriomyza strigata op melkdistel

7319

Liriomyza strigata on Sow-thistle

04/01/2016