Plaagsoorten / Pests

Onder natuurlijke omstandigheden hebben mineerders meestal nauwelijks enig effect op hun waardplanten. Maar wanneer planten in cultuur worden genomen, en groeien onder onnatuurlijke omstandigheden, vaak ook in monocultures, kunnen mineerders in zulke aantallen op gaan treden dat er wel degelijk sprake is van schade.

Under natural circumstances leafminers don not have any serious deleterious effect on adult plants. However, when their hostplants are cultivated, grown in unnatural situations or in monocultures, miners can sometimes build up poplations that are large enough to do serious damage.

Cameraria ohridella op paardenkastanje

Cameraria infestation

Cameraria ohridella on Horse Chestnut

cosmetisch

Soms is de schade alleen cosmetisch; dan treedt al schade op wanneer het insect nog maar weinig talrijk is. Een paar mijnen van de hulstmineervlieg maken een kersttak onverkoopbaar hoewel hij niets mankeert; soortelijke problemen bestaan ook bij veel sierbloemen, en soms zelfs bladgroenten. Ook de voedingsprikjes van Agromyzidae kunnen het smetteloze aspect dat consumenten eisen en verwachten danig teniet doen.

cosmetic

Sometimes the damage is merely cosmetic: even though the miner population is too low to influence the vitality of its host there is already commercial damage. A few mines of the Holly leafminer for instance can rob a beautiful branch of its value in Xmas time. Similar problems may occur in the flower trade, and even in vegetables. Not only the mines, but also the feeding punctures of Agromyzidae can spoil the spotless presentation that customers expect and require.

Phytomyza ilicis op hulst

8775

Phytomyza ilicis on Holly

ernstige schade

Maar niet alle schade is zo betrekkelijk. De zojuist genoemde voedingsprikken kunnen zo talrijk zijn dat bladeren verdorren; bovendien vergroten ze sterk de kans op schimmelinfecties (Chandler & Thomas, 1991a). Hun aantal klan enorm zijn: een wijfje van Agromyza frontella, die in de Verenigde Staten een plaag vormt op luzerne, maakt gemiddeld 3769 prikjes (Venette e.a., 2007a). In monocultures kunnen mineerders zulke aantallen bereiken dat er vijwel elk blad aangetast is, vaak door verscheidene mijnen, en dan verliest de plant zoveel fotosynthese-oppervlak dat groei en vruchtzetting tot stilstand komen.

Tenminste even ernstig is de schade die door Phyllocnistis citrella wordt aangericht in de citrus-cultuur; een enkele maal vindt een aangetast blad zijn weg tot de Nederlandse groentewinkel.

serious damage

Not all damage is so relative. The feeding punctures just mentioned can be so numerous that they cause leaves to wilt; moreover they seriously enhance the risk of fungal infections (Chandler & Thomas, 1991a). Their number can be enormous: a female of Agromyza frontella, a species that forms a pest on alfalfa in the United states, on average makes 3769 punctures (Venette ao, 2007a). In monocultures leafminers, like other pest insects, can reach such densities that virtually each leaf is damaged, often by several mines; under such circumstances the plants loose so much photosynthesis surface that growth and fruit production come to a standstill.

At least as destructive is Phyllocnistis citrella in citrus plantations. Now and then an infested leaf finds its way to a supermarket in our regions.

Phyllocnistis citrella op mandarijn

Phyllocnistis citrella on tangerine

Phyllocnistis citrella on tangerine

kasteelten

Grote problemen met mineerders treden vooral op in kassen. In de laatste decennia zijn een aantal tropische Liriomyza-soorten (Agromyzide) onopzettelijk geïmporteerd (Darvas & Papp, 2000a; de Goffau, 1991a; Minkenberg & van Lenteren, 1986a; Spencer, 1973b). Deze soorten treden op een groot aantal gewassen op. In deze site is geprobeerd om ze te versleutelen bij twee belangrijke teelten, chrysanth en tomaat.

greenhouse crops

Considerable problems with leafminers mainly occur in greenhouses. During the last few decades several tropical Liriomyza-spercies have inadvertently been introduced (Darvas & Papp, 2000a; de Goffau, 1991a; Minkenberg & van Lenteren, 1986a; Spencer, 1973b). These polyphagous species cause problems in a number of crops; in this site it has been attempted to key them out for two important crops, viz. chrysanthemum and tomato.

boorders

Het onderscheid tussen mineerders en boorders is niet altijd gemakkelijk te maken, en 'mineerders' in dit grensgebied kunnen, als ze optreden in voedingsgewassen flinke schade veroorzaken, zoals Phytomyza gymnostoma in de uienteelt, N. carotae op peen of Ophiomyia pinguis op witlof.

borers

The distinction between miners and borers is not always a sharp one. Some of the 'miners' from the twilight zone can, if they occur on food crops, do considerable damage, like Phytomyza gymnostoma on onions, N. carotae on carrots and Ophiomyia pinguis on chicory.

18/07/2010