Afspraken en beperkingen / Conventions and limitations

welk gebied?

Het dekkingsgebied omvat geheel Europa, dus inclusief Europees Rusland en de Ukraïne, de Middellandse Zee-eilanden, de Griekse eilanden en Cyprus. Noord-Afrika, de Levant en Turkijë worden niet behandeld. Het behandelde gebied valt daarmeee samen met dat van de Fauna Europaea * (maar is wat groter dan dat van de Flora Europaea **, waar de Macaronesische Eilanden zijn uitgesloten).

which region?

The site covers all Europe, i.e. including European Russia and the Ukraine, the Mediterranean Islands, the Greek Islands and Cyprus. North Africa, the Levant, and Turkey are not within its scope. The area that is covered thus coincides with that treated by the Fauna Europaea * (but is somewhat larger than that of the Flora Europaea **, where the Macaronesian Islands are excluded).

welke insectensoorten?

Het woord bladmineerder moet letterlijk worden genomen. Soorten waarvan de larven boren in de stengel, of zelf schorsmijnen maken zonder een blad binnen te gaan, zijn niet opgenomen. Ook Coleophora's die gespecialiseerd zijn in het eten van vruchten en zaden worden buiten beschouwing gelaten.

Van veel soorten is de biologie nog niet bekend, hoewel aangenomen kan worden dat ze een minerende levenswijze hebben. Dat geldt in het bijzonder voor veel soorten in de genera Agromyza, Cerodontha, Coleophora, Elachista, Phytomyza. Zolang er geen serieuze indicatie is van althans de waardplant, blijven deze soorten onbesproken.

which insect species?

The word leafminer should be taken literally. Species of which the larvae bore in the stem, or even mine the rind of the stem without entering a leaf, are not included. Also Coleophora's specialised in feeding on fruits and seeds are not taken into account.

The biology of many species is not known, even though it may be assumed safely that they live as leafminers. This specifically applies to many species in the genera Agromyza, Cerodontha, Coleophora, Elachista, Phytomyza. As long as there is not even a serious indication of their hostplant, these species are not discussed.

welke plantensoorten?

Alle plantengeslachten waarop mijnen zijn waargenomen binnen het geografisch dekkingsgebied worden zoveel als dat mogelijk is behandeld. Sier- en cultuurplanten, en zelfs planten in botanische tuinen worden niet uitgesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor planten in (al dan niet commerciële) kasteelten. Waarnemingen buiten het dekkingsgebied worden niet besproken, ook niet als gaat om insectensoorten of plantengeslachten die wel binnen het dekkingsgebied voorkomen.

which plant species?

All plant genera on which mines have been observed within the geographical scope are inlcuded as much as possible. Ornamental and crop plants, and even plants in botanical gardens are not escluded En exception is made for plants growing in greenhouses, commercial or recreational Observations done outside the geographical scope are disregarded, even when they concern insect species or plant genera that do occur within that scope.

welke namen?

De nomenclatuur van de insecten volgt nauwgezet de Fauna Europaea. Voor planten die spontaan in Europa voorkomen wordt de naamgeving van de Flora Europaea gevolgd, met een enkele uitzondering waar die nomenclatuur wel erg verouderd is (Chamerion angustifolium wordt bijv. gebruikt, en niet Epilobium a.). Wanneer een navraag in de Flora Europaea niets oplevert, doet de botanische site van het United States Department of Agriculture *** vaak uitstekende diensten.

In de huidige website worden zoologische synoniemen opgesomd, voorzover dat relevant is (voor het begrijpen van de geciteerde literatuur). Botanische synoniemen worden niet vermeld, uitgezonderd een paar geslachtnamen. Ongeldige namen, botanische zowel als zoologische, worden zonder commentaar vervangen door de geldige naam, tenzij de interpretatie niet mogelijk was.

which names?

The nomenclature of the insects closely follows the Fauna Europaea. For plants that naturally occur in Europe the Flora Europaea sets the standard, except in a few cases where its nomeclature really is oputdated (e.g., Chamerion angustifolium is used, instead of Epilobium a.) When a search in the Flora Europaea fails, the botanical site of the United States Department of Agriculture *** proves invaluable.

In the current site zoological synonyms are listed as far as relevant (to understand the references cited). No botanical synonyms are given, except for a few generic names. Invalid names, both zoological and botanical, are replaced by their modern name without comments, unless interpretation was impossible.

links:

* http://www.faunaeur.org/

** http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html

*** http://plants.usda.gov/java/nameSearch

29/04/2011