Trichochermes walkeri (Foerster, 1848)

Hemiptera, Triozidae

op Rhamnus

on Rhamnus

Rhamnus cathartica, Hongarije, Mosonmagyaróvár © László Érsek

Trichochermes walkeri: gall on Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica, Hungary, Mosonmagyaróvár © László Érsek

lengtedoorsnede door een gal

Trichochermes walkeri: gall on Rhamnus cathartica

length section through a gall

dwarse doorsnede

Trichochermes walkeri: gall on Rhamnus cathartica

transverse section

larve

Trichochermes walkeri: larva

larva

Rhamnus cathartica, België, prov. Luxemburg, Resteigne; © Jean-Yves Baugnée

Trichochermes walkeri gall on Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica, Belgium, prov. Luxembourg, Resteigne; © Jean-Yves Baugnée

Rhamnus cathartica, Duitsland, Beieren, Pfronten: de bladrand is naar boven ingerold, en de onderzijde van het blad is daar vaak sterk behaard; © Arnold Grosscurt

Trichochermes walkeri: gall on Rhamnus cathartica

Rhamnus cathartica, Duitsland, Beieren, Pfronten: the leaf margin is rolled upwards, and the underside of the leaf there often is strongly pilose; © Arnold Grosscurt

waardplanten: Rhamnaceae, ± nauw monofaag

hostplants: Rhamnaceae, ± narrowly monophagous

Rhamnus cathartica.

Vermeldingen van Franula alnus R. saxatilis worden door Conci ea gewantrouwd.

References tp Frangula alnus, R. saxatilis are dpoubted by Conci ao.

synoniemen: Trichopsylla walkeri.

synonyms: Trichopsylla walkeri.

inquilinen: In de zomer worden de verlaten gallen bewoond door Aphis commensalis.

inquilines: In summer the vacated galls are occupied by Aphis commensalis.

literatuur

references

Béguinot (2002e,f,h, 2003b, 2005a, 2012a), Bellmann (2012a), Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Burckhardt (1983, 2002a), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1996a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Hellrigl (2004a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Schneider (2004a), Lauterer (1982a), Lehmann & Hannover (2016a), Ludwig (1974a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Máca (2012a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Seljak (2006a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2003a, 2014a), White & Hodkinson (1982a).

07/06/2017