Puccinia aegopodii (Schumacher) Link, 1817

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Aegopodium

on Aegopodium

Aegopodium podagraria, Hongarije, Halászi © László Érsek

Puccinia aegopodii: telia on Aegopodium podagraria

Aegopodium podagraria, Hungary, Halászi © László Érsek

telia op lokaal sterk vergalde plekken

Puccinia aegopodii: telia on Aegopodium podagraria

telia on locally strongly galled spots

ook op de bladstelen

Puccinia aegopodii: telia on Aegopodium podagraria

also on the petioles

Aegopodium podagraria, Ommen het Laar: telia © Arnold Grosscurt

Puccinia aegopodii on aegopodium podagraria

Aegopodium podagraria, Ommen het Laar: telia © Arnold Grosscurt

Aegopodium podagraria, Sleenerzand; © Arnold Grosscurt

Puccinia aegopodii: telia on Aegopodium podagraria

Aegopodium podagraria, Sleenerzand; © Arnold Grosscurt

telia vooral duidelijk op de nerven en bladstelen

Puccinia aegopodii: telia on Aegopodium podagraria

telia especially developed on the veins and petioles

gal: Spermogoonia en aecia ontbreken, uredinia eveneens, al wordt tussen de teliosporen af en toe enkele urediniosporen gevonden. Telia vooral onderzijdig, meestal op dikke nerven en bladstelen. Teliosporen tweecellig met een apicale papil; ze staan op een lage, afbrekende steel.

gall: Spermogonia and aecia missing; uredinia absent as well, although sometimes a few urediniospores are found mixed with the teliospores. Telia mainly hypophyllous, most on thick veins and petioles. Teliospores two-celled with a apical papilla; they develop on long, deciduous pedicels.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Aegopodium podagraria.

literatuur

references

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Henderson (2000a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Koops (2013a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a), Kruse & Jage (2014a), Maier, Wingfield, Mennicken & Wingfield (2007a), Mułenko, Sałata & Wołczańska (1995a), Preece & Hick (1994a), Redfern & Shirley (2011a), Riegler-Hagler (2002b, 2014a), Roskam (2009a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Scheuer & Bechter (2012a), Scholler & Schubert (1993a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

27/05/2017