Urophora cardui (Linnaeus, 1758)

Diptera, Tephritidae

op Cirsium

on Cirsium

Cirsium arvense, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkman

Urophora cardui: gall on Cirsium arvense

Cirsium arvense, Flevoland, Reve-Abbertbos © Hans Jonkman

Cirsium arvense, België © Jean-Yves Baugnée

Urophora cardui gall

Cirsium arvense, Belgium © Jean-Yves Baugnée

Cirsium arvense, Wellerlooi

Urophora cardui gall

Cirsium arvense, Wellerlooi

Cirsium arvense, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman; hier is niet de stengel maar de hoofdnerf van een blad vergald

Urophora cardui: gall in midrib

Cirsium arvense, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos © Hans Jonkman; here not the stem is galled, but the midrib of a leaf

Cirsium arvense, Tilburg, de Blaak; larve steekt met zijn achtereind uit de aangesneden boorgang in de gal

Cirsium arvense, Tilburg, de Blaak; larvae sticks with its rear end out if its tunnel in the gall

drie larven (een nog zonder zwart achterlijfseinde) en een ectoparasitoïd

three larvae (one still without black rear end) and an ectoparasitoid

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Cirsium arvense, creticum.

synoniemen Euribia cardui.

synonyms Euribia cardui.

inquilinen: Lauthia cardui.

inquilines: Lauthia cardui.

literatuur

references

Baugnée (2006a,c), Béguinot (2001c, 2002a), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Dietrich (2016a), Flügel (2016a), Ilie & Marinescu (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Lehmann & Flügel (2012a), Lehmann & Hannover (2016a),, Lutovinovas (2014a) Niblett (1940a), Redfern & Shirley (2011a), Smit (2010a), Spooner & Bowdrey (2012a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2014a), Tóth (1969a), White (1988a), White & Korneyev (1998a).

30/09/2016