Dasineura tiliae (Schrank, 1803)

Diptera, Cecidomyiidae

op Tilia

on Tilia

Tilia platyphyllos, Loenen (Ge) © Arnold Grosscurt (krulling van de niet-verkleurde bladeren door een andere oorzaak: Patchiella reaumuri).

Dasineura tiliae: gall on Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos, Loenen (Ge) © Arnold Grosscurt (the curling of the green leaves has a different cause: Patchiella reaumuri).

Tilia platyphyllos, Hongarije, Budapest © László Érsek: beginnende gall

Dasineura tiliae: young gall on Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos, Hungary, Budapest © László Érsek: early gall

volgroeide gal

Dasineura tiliae: mature gall on Tilia platyphyllos

mature gall

jonge larven

Dasineura tiliae: young larvae

young larvae

volgroeide larven

Dasineura tiliae: full grown larvae

full grown larvae

Tilia platyphyllos, België, prov. Namen, Saint-Servais, Asty-Moulin © Jean-Yves Baugnée

Dasineura tiliae gall

Tilia platyphyllos, Belgium, prov. Namur, Saint-Servais, Asty-Moulin © Jean-Yves Baugnée

Tilia, Oud Zuilen © Arnold Grosscurt

Dasineura tiliae gall

Tilia, Oud Zuilen © Arnold Grosscurt

geopende gal met larven

Dasineura tiliae gall

opened gall with larvae

Tilia, Duitsland, Würzburg © Arnold Grosscurt

Dasineura tiliae: gall on Tilia sp.

Tilia, Duitsland, Würzburg © Arnold Grosscurt

gal: Larven oranje, in één generatie per jaar. Overwintering in de grond.

gall: >Larvae orange, in one generation per year. Hibernation in the soil.

waardplanten: Malvaceae, monofaag

hostplants: Malvaceae, monophagous

Tilia cordata, platyphyllos, tomentosa, x vulgaris.

synoniemen: Dasineura tiliamvolvens Rübsaamen, 1889.

synonyms: Dasineura tiliamvolvens Rübsaamen, 1889.

literatuur

references

Barnes (1951a), Béguinot (2002d,e, 2003a, 2006a, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2016a), Ecott (2012a), Gagné (2010a), Groom (2011a), Kollár (2007a, 2011a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Lehmann & Hannover (2016a), Máca (2012a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá (1989a), Skuhravá & Skuhravý (1994a,b, 1997a,b, 1999a,b, 2005b,c, 2006a, 2010a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Tomasi (2003a, 2014a).

31/05/2017