Dasineura aceris (Shimer, 1868)

Diptera, Cecidomyiidae

op Acer

on Acer

Acer saccharinum, Polen, Narew © Sébastien Carbonelle

Dasineura aceris: gall on Acer saccarinum

Acer saccharinum, Polen, Narew © Sébastien Carbonelle

gal: deel van het blad blad onregelmatig naar boven gevouwen, aan de rand ingekruld, vaak roodkleuring; nerven daar opgezwollen.

gall: part of the leaf irregularly folded upwards, margin deflected or rolled; often reddened; veins there swollen.

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer saccharinum.

opmerkingen: van oorsprong een noordamerikaanse soort. De soort lijkt nauw verwant met de Europese D. irregularis, en mogelijk betreft het zelfs maar één enkele soort. Daartegen pleit dat het feit dat bij irregularis gewoonlijk het gehele blad vergald is, terwijl bij aceris de vergalling maar een enkeele bladslip betreft (Sébastien Carbonelle, in litt.)

notes: originally a North American species. The species seems closely relateed with the European D. irregularis, and possibly the two even are conspecific. For a separate status of the two pleads the fact that in irregularis the entire lamina becomes galled, while in aceris the galling usually is restricted to a single leaf segment (Sébastien Carbonelle, in litt.)

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Roskam & Carbonelle (2015a) .

03/10/2016