Aceria pseudoplatani (Corti, 1905)

Acari, Eriophyidae

op Acer

on Acer

Acer pseudoplatanus, Nieuwedam: bovenzijde, jonge gal

Aceria pseudoplatani gall

Acer pseudoplatanus, Nieuwedam: bovenzijde, young gall

onderzijde

Aceria pseudoplatani gall

underside

detail

detail

sterker vergroot

stronger magnification

Acer pseudoplatanus, den Helder, de Nollen: dit erineum heeft veel langere haren; desondanks wordt deze gal eveneens togeschreven aan dezelfde galmijt-soort

Aceria pseudoplatani: erineum on Acerp pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, den Helder, de Nollen: the hairs of this erineum are much longer; nevertheless this gall is attributed to the same species.

detail

Aceria pseudoplatani: erineum on Acerp pseudoplatanus, detail

detail

Acer pseudoplatanus, Texel, de Koog: zware aantasting

Aceria pseudoplatani: galls on Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, Texel, de Koog: strong infestation

onderzijde

Aceria pseudoplatani: galls on Acer pseudoplatanus

underside

Acer pseudoplatanus, Aceria pseudoplatanus, Hongarije, Mosonmagyaróvár © László Érsek

Aceria pseudoplatani: old galls on Acer pseudoplatanus

Aceria pseudoplatanus, Hungary, Mosonmagyaróvár © László Érsek

detail

Aceria pseudoplatani: old gall on Acer pseudoplatanus

detail

waardplanten: Sapindaceae, nauw monofaag

hostplants: Sapindaceae, narrowly monophagous

Acer pseudoplatanus.

synoniem Aceria macrochela pseudoplatani, Eriophyes, pseudoplatani.

synonym Aceria macrochela pseudoplatani, Eriophyes pseudoplatani.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Béguinot (2002e,h, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Farkas (1965a), Fjelddalen (1995a), Groom (2011a), Hellrigl (2003a), Kollár (2011a), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001a), Redfern & Shirley (2011a), Ripka (2007a), Roskam (2009a), Skoracka, Lewandowski & Boczek (2005a), Tomasi (2003a, 2014a), Weidner (1954a).

31/10/2016